Doprava PPL nad 1000 kč zdarma.
Jsme plátci DPH.
Cannabis Shop Ostrava

Otevřen
Pondělí až Pátek 9:00 - 18:00
Sobota 9:00-18:00

 
stažený soubor.png
E-mail
Heslo
Cannabis Shop Otevřeno
PO-PA 9:00-18:00
SO 9:00-18:00
Sokolská třída 9
Ostrava,70200
TEL: +420
722 452 402
canabisproduct@email.cz

Obchodní Podmínky

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele
společnosti Canabis Factory Product s.r.o., IČ 03938085, se sídlem Skřipov 139,74745 Skřipov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Společnost Canabis Factory Product s.r.o.je výrobcem a prodejcem konopných mastí, vyráběných podle originální receptury z konopného pylu s příměsí ostatních léčivých bylin. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.canabisproduct.cz, jehož je tato společnost provozovatelem.
I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27.10.2015 a v souladu s ust.§1751z.č. 89/2012 Sb. upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaném na jeho webových stránkách umístěných na internetové adrese www.canabisproduct.cz. Řídí se jimi pouze právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem a tedy konečným zákazníkem. Nevztahují se tedy na obchodní případy, kdy je kupujícím osoba, která objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy se zbožím dále obchoduje. Tyto obchodní případy řeší prodávající dle individuálně sjednaných podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, které je nabízeno prostřednictvím jeho internetového obchodu, zejména pokud bude mít za to, že objednatelem zboží není spotřebitel.
II.
POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
Kupující si vybere zboží v internetovém katalogu prodávajícího umístěného na internetových stránkách obchodu a toto zboží vloží do košíku. Zboží může objednávat bez registrace, nebo s registrací. Dále pak vybere způsob platby a způsob dodání zboží. Než kupující učiní závaznou objednávku, má možnost si zkontrolovat veškeré zadané údaje, zjistit a opravit případné chyby. Závaznou objednávku kupující učiní zasláním objednávkového emailu, kde vyplní zejména své jméno, příjmení, adresu, telefon a email. Tato objednávka je závazným návrhem kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a zavazuje kupujícího k zaplacení objednaného zboží. Ze strany prodávajícího poté kupující obdrží potvrzující email. Kupující má právo odvolat svůj návrh na uzavření smlouvy bez vynaložení jakýchkoliv nákladů až do okamžiku odeslání zboží ze strany prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Za akceptaci návrhu ze strany prodávajícího se považuje odeslání potvrzujícího e-mailu kupujícímu. Tímto okamžikem vzniká smlouva. V potvrzujícím e-mailu bude dále uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží. Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není přístupna jiným subjektům. Smlouvu je možno uzavřít i prostřednictvím telefonu, kde kupující nahlásí výše uvedené kontaktní údaje. Kupující souhlasí s komunikací prostřednictvím telefonu a emailu, přičemž náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí sám.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
III.
CENA A JEJÍ ÚHRADA, PŘEPRAVA A DODÁNÍ
Cena výrobku je uvedena v internetovém katalogu a je konečná. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Internetový katalog informuje rovněž i o ceně bez DPH. Zde uvedená cena však nezahrnuje náklady na dopravu, které jsou stanoveny v závislosti na způsobu dopravy zvolené kupujícím. Kupní cenu může kupující uhradit v hotovosti při odběru na výdejním místě, v provozovně prodávajícího Skřípov 139 nebo bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú.Fio Banka: 2001744959/2010… či dobírkou. Náklady na poštovné nese kupující.
Cena dopravy je uvedena na internetových stránkách v oddílu „ Způsob doručení a platby“.
Kupující je povinen převzít dodané zboží a při jeho převzetí zkontrolovat neporušenost obalu. V případě jakýchkoliv závad je povinen kontaktovat neprodleně prodávajícího. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zboží mu bylo dodáno v pořádku a na jakékoliv pozdější reklamace porušenosti obalu nebude brán zřetel.
IV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu v téže lhůtě odesláno prostřednictvím emailu nebo na adresu prodávajícího. Přílohou těchto obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který může kupující pro tento účel použít. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se smlouva od počátku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno ve lhůtě 14 dnů, ve stavu, v jakém bylo odebráno. Případné dárky poskytnuté ze strany prodávajícího v souvislosti s odběrem zboží jsou poskytovány na základě darovací smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazující podmínkou, kterou je odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen obdržený dárek odeslat spolu se zbožím zpět prodávajícímu. Pokud si tento dárek ponechá, bude to chápáno jak bezdůvodné obohacení ze strany kupujícího na úkor prodávajícího a prodávající pak bude mít právo na vrácení bezdůvodného obohacení v penězích v obvyklé ceně dárku.
Prodávající vrátí kupujícímu bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který mu prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající peněžní prostředky kupujícímu nevrátí dříve, než mu bude zboží řádně a včas doručeno.
Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případě zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z uzavřeného obalu vyňal a z hygienických důvodů není možno toto zboží vrátit.
Náklady spojené s navrácením zboží si hradí kupující sám.

IV.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.
Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, popřípadě má právo odstoupit od smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaký nárok si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.
Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese provozovny Skřípov 139 nebo písemně na adrese sídla prodávajícího Skřipov 139, Skřipov, 74745, popřípadě se lze dohodnout s prodávajícím telefonicky na tel.č.733 430 130.Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V.
JINÁ UJEDNÁNÍ
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy ve smyslu ust.§ 1826 odst. 1 písm.e) z.č. 89/2012 Sb.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust.§ 1765 odst.2 z.č. 89/2012 Sb.
V případě, že kupující požaduje specifické plnění ( množství, vlastnosti výrobku apod.) je prodávající oprávněn požadovat zálohu.
VI.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu s výše uvedeným zákonem. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas uživatele, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího.Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku, může být využita k zasílání obchodních sdělení prodávajícího s nabídkou obdobného výrobku.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.
VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
V Ostravě dne 27.10.2015
CanabisFactoryProduct s.r.o.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVYJméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………………………


Adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Telefon……………………………………………………………………………………………………………………………………………


E-mail:……………………………………………………………………………………………………………..………………………………


Číslo účtu pro vrácení peněz:……………………………………………………………………………………………………………

Zaškrtněte správný údaj:

- Zboží doposud nebylo dodáno
- Zboží vrátím na odběrném místě - provozovně
- Zboží zašlu na adresu provozovny
Zpracování osobních údajů
V Canabis Factory Product s.r.o., věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V Canabis Factory Product , s.r.o., IČO: 03938085 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:

1) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo

2) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, a vyřízení objednávky zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště

3) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložená adresa a nastavení newsletterů

4) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o produktech, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; informace o vašich věrnostních bodech, pokud jste je u nás využili

5) údaje z vašeho hodnocení námi prodávaných produktů, kterými se rozumí informace, které uvedete v recenzi produktů na našem webu

6) údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízen

7) údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

1) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

2) na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku.

Pokud navštívíte náš web
1) Využívání souborů cookies

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

COOKIES

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Ohrožuje používání souborů cookies soukromí?

Společnost Canabisproduct.cz plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb.

Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.

Mohu ukládání cookies vypnout?

Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má společnost Canabisproduct.cz? Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?

Ano, stačí, když se na naši společnost obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.canabisproduct.cz telefonicky na telefonním čísle +420 733 430 130, popřípadě písemně na adresu Canabis Factory Product, s.r.o., IČ 03938085, Skřipov 139, 74745, Skřipov.

Veškeré podrobnější informace také najdete v Podmínkách společnosti Canabis Factory Product  s.r.o., pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory.
 

PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Canabisproduct.CZ PRO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S TĚMITO SOUBORY.

1) Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky společnosti Canabis Factory Product, s.r.o., IČ 03938085, Skřipov 139, 74745 Skřipov (dále jen „společnost Canabisproduct.cz“ či „prodávající“) platné a účinné od 30. 3. 2015, zejména pak ustanovení bodu V. zmíněných obchodních podmínek nazvaného Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

2) Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti Canabisproduct.cz a jejich zákazníků (tito dále jen „kupující“). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje společnosti Canabisproduct.cz v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

3) Společnost Canabisproduct.cz respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost Milujeme-boty.cz využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.

4) Společnost Canabisproduct.cz používá 2 typy souborů cookies. Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání. Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího

5) Pomocí technologie soborů cookies zjišťuje společnost Canabisproduct.cz následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti Canabisproduct.cz:

 • Adform - platnost trvlalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • DoubleClick - platnost trvlalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Facebook - platnost trvlalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Google AdWords - platnost trvlalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Google / Universal Analytics - platnost 6 měsíců. Funkce: sledovací, remarketingové
 • LiveChat - platnost trvalé. Funkce: esenciální, analytické, sledovací
 • OpenX - platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Google / Universal Analytics - platnost 6 měsíců. Funkce: sledovací, remarketingové
 • Heureka- platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové
 • https_Enabled - platnost trvalé. Funkce: Essential
 • recently_viewed - platnost 30dnů. Funkce: Essential
 • php,phtml,php3 - platnost se může lišit. Funkce: Essential
 • https_enabled - platnost trvalé. Funkce: Essential

6) Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti Canabisproduct.cz. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

7) Uživatel webových stránek společnosti Canabisproduct.cz je před návštěvou stránek www.canabisproduct.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.

8) Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.

9) Společnost Canabisproduct.cz si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.

10) Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů je jejich subjekt vždy informován o tom, které z těchto údajů společnost Canabisproduct.cz potřebuje pro naplnění předmětu kupní smlouvy a jejichž poskytnutí je tedy povinné a které z těchto údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Subjekt osobních údajů je také informován o podmínkách, za kterých jeho osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám či orgánům.

11) V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na společnostCanabisproduct.cz s.r.o., IČ 03938085, Skřipov 139,Skřipov u Opavy,74745,  popřípadě elektronicky na emailové adrese info@canabisproduct.cz

12) Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 24.5.2018

.

2) Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web Canabisproduct.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás
vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použí
testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z objednávání u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás
předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat
Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet)
operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení
prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení
adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pokud se u nás zaregistrujete
Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

1) Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si vytvoříte účet na webu Canabisproduct.cz, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte nějaký produkt), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli zrušit zasláním žádosti na info@canabisproduct.cz

2) Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet na webu Canabisproduct.cz, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte nějaký produkt) a údaje o vašem chování na webu a chování při čtení zpráv také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, pomocí sociálních sítí nebo jinými elektronickými prostředky nebo zobrazit na našem webu; tyto nabídky se mohou týkat našich produktů a služeb, naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb
Za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web, použijeme také údaje o vašich objednávkách (pokud si objednáte naše služby). Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku. Můžete také zaslat žádost o zrušení účtu na info@canabisproduct.cz - váš účet bude odstraněn.

Zpracování na základě souhlasu
Pokud v rámci svého účtu na webu Canabisproduct.cz vytvoříte recenzi k nákupu a produktům, zpracováváme vaše identifikační údaje a údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, také na základě vašeho souhlasu se zpracováním, a to za účelem sdílení informací o vaší spokojenosti s námi nabízenými produkty s ostatními návštěvníky našeho webu. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním.

Pokud vytvoříte objednávku
V případě, že si objednávku (či poptávku) vytváříte u nás na webu, týkají se vás zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás vytvoříte objednávku, pak navíc provádíme následující zpracování:

1) Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení. Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly údaje z rozpracované objednávky
abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení
pro potřeby platby za zboží a dopravy k vám; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy a logistiku, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme
v souvislosti se zajištěním a reklamací objednaných produktů
v souvislosti s vašimi dalšími požadavky
Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

2) Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. V této souvislosti můžeme také na základě nezbytnosti pro ochranu našich právních nároků. V případě vytvoření objednávky dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení (pokud u nás máte účet) a údaje o vašich objednávkách za účelem

získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami, naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, pomocí sociálních sítí nebo jinými elektronickými prostředky, naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete, nepoužíváme pro přípravu nabídek, se kterými vás oslovujeme, údaje o vašem chování na webu.
Pokud jste si tedy u nás objednali zboží, můžeme vás oslovit s cílenou nabídkou podobného sortimentu. Z vaší objednávky můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám zaslat nabídku na související služby, které by vás mohly zajímat. Pokud u nás nemáte účet, nabídky nebudeme přizpůsobovat podle toho, jaké zboží jste si na našem webu prohlédli, ani podle toho, které odkazy v zaslaných nabídkách jste otevřeli. Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 3 let od uskutečnění objednávky. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3) Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

4) Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud u nás něco objednáváte, konkrétně:

partnerovi provozující platební systém pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnosti GoPay s.r.o., IČO 26046768, Planá 67, 370 01 Planá
partnerům zajišťujícím logistiku pro potřeby odesílání zboží, zejména společnostem Geis Parcel CZ, s.r.o., IČO: 63077051, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany, nebo PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany
na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

Seznam.cz, a.s., IČO 26168685
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde https://policies.google.com/technologies/ads
Heureka Shopping s.r.o IČO 02387727
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde https://www.facebook.com/about/privacy
Na základě vašeho souhlasu k odesílání newsletterů nebo nabídek na základě našeho oprávněného zájmu:

Mail Chimp, se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta GA 30308 USA podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.95255324.1494076246.1523264655-311259822.1522753529
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:

partnerovi provozující učetní systém pro potřeby zajištění účetnictví, zejména společnosti Kateřina Orlíková
Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání produktů, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi, telefonicky nebo e-mailem. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv. Pokud u nás něco objednáváte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, například údaj o číslu vašeho účtu, nebo úspěšném provedení platby.

Předávání údajů mimo EU
V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli)
vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet e-mailem nebo telefonicky. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webu www.canabisproduct.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one